logo-1197372791

Об’єднана громада одержує додаткові фінансові та майнові ресурси. Основні з них:

 •    60% ПДФО (зараз 0) на власні повноваження
 •    Державні субвенції (медична, освітня)
 •    Право розпоряджатися землями на території об’єднаної громади

Розглянемо докладніше перелік податкових та неподаткових надходжень місцевих бюджетів об’єднаних громад (детальніше викладено в ст. 64, 69-1, 71 Бюджетного кодексу України).

ПОДАТКИ
 • 60% податку на доходи фізичних осіб
 • 25% екологічного податку
 • 5% акцизного податку з реалізації
 • 100% Єдиного податку
 • 100% Податок на прибуток підприємств та фінонсових установ комунальної власності
 • 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт)

Об’єднані громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом (зараз прямі відносини мають лише області, райони, міста обласного значення).

Слід зазначити, що змінами до Податкового кодексу зроблено перший крок до запровадження повсюдності місцевого самоврядування. Передбачено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки та пільги по платі за землю не тільки в межах, а й за межами населених пунктів. У перспективі органи місцевого самоврядування об’єднаних громад отримають виключні повноваження щодо розпоряджання, володіння і користування земельними ділянками в межах своєї юрисдикції (як у межах, так і за межами населених пунктів).

ЗБОРИ ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ
 • Державне мито
 • Плата за надання адміністративних послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції
 • Збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір
 • Плата за ліцензії та сертифікати на певні види господарської діяльності
 • Надходження від оренднох плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
 • Рентні плати за користування надрами ( в тому числі для видобування корисних копалин), за спцальне
 • Використання води та водних об`єктів, лісових ресурсів; оренда плата за водні об`єктів (їх частини)
 • Плата за розміщення тичасово вільних коштів місцевих бюджетів (банківські депозити) 
 • Концесійні платежі щото об`єктів комунальної властності
 • 80% коштів, отриманіх підприємствами, установами та органіхаціями, що утриму.ьбся за рахунок бюджетів об`єднаних територіальних громад за здані золото, платину, метали платинової групи у вигляді брухту і віходів, дорогоцінне каміння, і 50% коштів за здане ними у вигляді брухту і відходів срібло.
 • 75% коштів від відшодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
 • 50% грошових стігнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорогу навколишньго природного середовища внаслідок господарськох та іншої діяльності 
 • 10% вартості питной воли віл суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питої води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів плата за надання місцевих гарантій
 • 1,5% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що заливається у власності держави відповідно до угод про рохподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції, на територіх громад, де знаходиться відповідна ділянка надр (газ, нафта)
 • 55% коштів продажу земельних ділянок несільськогогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державній власності до розмежування земель державнох і комунальної власності
ІНШІ ДОХОДИ
 • Розноманітні трасферти (базова дотація, медична та освітня субвенції, інші субвенції, капітальні трансферти)
 • Власні надходження бюджетних установ
 • Цільвові та добровільні внески пудприємств, учтанов, органіхацій і громадян до місцевих фондів охороги навколишньго природного сурудовища; надходження з інших цільвих фондів
 • Надходження в рамках програм допомоги і грантів мажнародних фіеаесрвих організацій та Європейського Союзу
 • Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
 • Кошти від відчуження комунального майна та від продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначння або прав на них
 • Дивіденди (дохід), нараховані на акцій (частки, паї) господарських товариств, статутних капіталах яких є комунальна власність
 • Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам; молодим сім`ям
 • та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбаня житла, а також пеня і відстки за користування ними
 • Кошти від реалізаціх безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна
 • Частина чистого прибутку (дозоду) комунальних унітарних підприємств та іх об`єднань, що вилучається до бюджета місцеві запозичення
 • Кошти від повернення крудитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки сплачені за користування ними 
 • Коти отримані в процесі здійснення державних закупівель
 • Інши доходи